Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”)

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR,  zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Projekt svojimi aktivitami prispeje  k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Národný projekt bude jednotne, odborne a koordinačne riadiť zapájanie tretích subjektov, výkon a poskytovanie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce v podporených subjektoch, čím prispeje k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia, pomôže zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnaniu a zvýši dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta, aj celej komunity.

Cieľovú skupinu budú tvoriť osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a FO v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a klienti KC.

Projekt bude realizovaný na celom území SR, pokryje obidva regióny – MRR/VRR.

Plánovaný termín začiatku realizácie aktivít: 08/2023

Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: 01/2029

Adresa TSP: Petrovany 317, 082 53

TSP: Mgr.  Michal Petruf

TSP: Mgr. Júlia Vitališová

Telefónny kontakt: 0917 173 632

E-mail: tsppetrovany@gmail.com

Otváracie hodiny

  • Pondelok 7.30 - 12.00 hod. a 12.00 - 15.30 hod.
  • Utorok 7.30 - 12.00 hod. a 12.30 - 15.30 hod.
  • Streda 7.30 - 12.00 hod. a 12.30 - 16.30 hod.
  • Štvrtok 7.30 - 12.00 hod. a 12.30 - 15.30 hod - nestránkový deň
  • Piatok 7.30 - 12.00 hod. a 12.30 - 13.30 hod.

plagát TSP