Zdroje znečistenia

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE  PETROVANY OPODMIENKACH PREVÁDZKOVANIA MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE A O STANOVENÍ POPLATKOV ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Obecné zastupiteľstvo v Petrovanoch vydáva v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov.
Všeobecne  záväzné  nariadenie

Časť I.
I
Všeobecné ustanovenie
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia (ďalej len ovzdušia) pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou, spôsob obmedzovania príčin a zmierňovania následkov znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Článok 2
Znečis?ujúcimi látkami na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré buď priamo, po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú alebo poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršuje ich životné prostredie, nadmerne ho ob?ažujú alebo poškodzujú majetok .
Článok 3
Malými zdrojmi znečis?ovania sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečis?ovania, plochy, na ktorých sa 
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova? znečistenie ovzdušia, skládky palív, 
surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčas?ou veľkého alebo stredného zdroja 
znečis?ovania, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečis?ujúce ovzdušie , pre ktoré bolo vydané kolaudačné alebo iné obdobné rozhodnutie, na ktorého základe možno zdroj znečis?ovania prevádzkova?. Pri pochybnostiach rozhodne o vymedzení zdroja znečis?ovania stavebný úrad alebo iný príslušný orgán štátnej správy, a to na návrh orgánu ochrany ovzdušia.
Článok 4

Na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia je prevádzkovateľom malého zdroja znečis?ovania právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo faktickú možnos? prevádzkova? tento zdroj .

Časť II
Príslušné orgány štátnej správy ochrany ovzdušia a ich pôsobnos?

Článok 5
Štátnu správu vo veciach ochrany ovzdušia u malých zdrojov znečis?ovania, lokalizovaných na území Obce Petrovany vykonáva starosta obce prostredníctvom poverených zamestnancov obce Petrovany.
Článok 6
Starosta obce Petrovany:
a/
vydáva súhlas na umiestňovanie a povoľovanie stavieb malých zdrojov znečis?ovania, 
ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo vzorový projekt, 
t.j. na každú projektovú dokumentáciu stavby, na ktorú má by? vydané stavebné povolenie ,
b/
prostredníctvom poverených zamestnancov obce kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečis?ovania,
c/
ukladá
opatrenia na odstránenie zistených závad prevádzkovateľom malých zdrojov znečis?ovania, 
ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ochrane ovzdušia, súvisiacimi právnymi predpismi a týmto všeobecne záväzným nariadením ,
d/
ukladá
pokuty prevádzkovateľom malých zdrojov znečis?ovania za porušenie právnych povinností 
uložených im zákonom o ovzduší, ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a týmto všeobecne záväzným nariadením /10,
e/
môže nariadi? odstavenie malého zdroja znečis?ovania alebo obmedzenie jeho prevádzky 
pri opakovanom porušení povinností prevádzkovateľa takéhoto zdroja ,
f/
určuje
podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečis?ovania /12

Článok 7
Súhlas starostu obce ako príslušného
orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, obsahujúci podmienky ochrany ovzdušia sa vyžaduje na návrhy územnoplánovacej dokumentácie a na umiestňovanie a povoľovanie stavieb malých zdrojov znečis?ovania, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo vzorový projekt , t.j. na každú projektovú dokumentáciu stavby, na ktorú má by? vydané stavebné povolenie.
Článok 8
Návrhy, projekty, opatrenia a žiadosti s dopadom na ovzdušie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia predkladajú podľa povahy veci prevádzkovatelia, investori alebo projektanti starostovi obce. Žiadosti musia obsahova? zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho
z hľadiska ochrany ovzdušia.

Časť III
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečis?ovania ovzdušia

Článok 9
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečis?ovania na území obce Petrovany sú povinní:
a/
uvádzať do prevádzky a prevádzkova? zdroje znečis?ovania v súlade s podmienkami pre prevádzku
týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo starosta obce, pokiaľ sprísni podmienky určené pre prevádzku zariadení výrobcami,
b/
umožniť povereným zamestnancom obce Petrovany, zastupujúcich starostu obce vo výkone
štátnej správy ochrany ovzdušia a povereným poslancom obecného zastupiteľstva 
prístup k malým zdrojom znečis?ovania za účelom zistenia množstva znečis?ujúcich 
látok a kontroly zdroja znečis?ovania a jeho prevádzky a predklada? im na to potrebné podklady,
c/
v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá, než sú určené výrobcom 
zariadenia v  technicko-prevádzkových parametroch a technicko-organizačných 
opatreniach na zabezpečenie prevádzky zdrojov znečis?ovania,
d/
plniť povinnosti uložené starostom obce na zaistenie nápravy.
Článok 10
Prevádzkovateľ malého zdroja znečis?ovania je povinný oznámi? každoročne do 15. februára Obecnému úradu v Petrovanoch údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúš?anej znečis?ujúcej látky a veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku,t.j:
a/
výkon prevádzkovaného zdroja,
b/
druh používaného paliva,
c/
množstvo spotrebovaného paliva,
d/
počet prevádzkových hodín.

Časť IV
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Článok 11
Poplatok za znečis?ovanie ovzdušia podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečis?ovania na území obce Petrovany.

Článok 12
Povinnos? plati? poplatky sa nevz?ahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečis?ovania s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.

Článok 13
O výške poplatkov prevádzkovateľov malého zdroja znečis?ovania podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia rozhoduje starosta obce Petrovany samostatným rozhodnutím.

Článok 14
Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania je maximálne 20 000 Sk 
a je závislá od:
a/
palivovej základne zdroja,
b/
tepelného výkonu zdroja,
c/
spotrebovaného množstva paliva v uplynulom roku,
d/
technického stavu zdroja.

Postup pre stanovenie výšky poplatku
je uvedený v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Článok 15
Poplatky za znečis?ovanie ovzdušia sú odpustené prevádzkovateľom malých zdrojov znečis?ovania:
a/
zdravotníckych zariadení, vrátane detských jaslí,
b/
zariadení sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci,
c/
predškolských a školských zariadení, vrátane ubytovacích zariadení, pokiaľ slúžia dočasnému
ubytovaniu žiakov a študentov,
d/
orgánom štátnej správy, samosprávy a mestských organizácií.

Článok 16
Poplatok sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia primátora mesta o určení výšky poplatkov .

Článok 17
Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečis?ovania sú príjmom rozpočtu obce .

Časť V
Správne konanie, pokuty a sankcie

Článok 18
Pri správnom konaní sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Článok 19
Nesplnenie povinnosti podľa zákona o ochrane ovzdušia, súvisiacich právnych predpisov a podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia občanom je priestupkom na úseku ochrany životného prostredia.

Článok 20
Pokutu vo výške 500,- až 100.000,- Sk uloží starosta obce prevádzkovateľovi malého zdroja znečis?ovania, ak poruší povinnosti ustanovené v článku 8 a v článku 9 písm. a/,b/ a c/ tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Článok 21
Za nesplnenie povinností uvedených v článku 10 tohto všeobecne záväzného nariadenia uloží starosta obce prevádzkovateľovi malého zdroja znečis?ovania pokutu do 20 000 Sk.

Článok 22
Ak v čase uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia starostu obce o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa článku 20 tohto všeobecne záväzného nariadenia a prevádzkovateľ nesplnil v lehote pokyny na zaistenie nápravy, starosta obce uloží pokutu až do výšky dvojnásobku 
možnej hornej hranice pokuty uvedenej v článku 20 tohto všeobecne záväzného nariadenia a môže nariadi? odstavenie zdroja znečis?ovania alebo obmedzenie jeho prevádzky.

Článok 23
Pokutu možno uloži? do jedného roka odo dňa, kedy bolo zistené porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy k porušeniu došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na množstvo a obsah emitovaného znečis?ovania ovzdušia a závažnos? porušenia 
povinností.

Časť VI
Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 24
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečis?ovania a ostatných ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta vykonávajú:
a/
poverení pracovníci obecného úradu,
b/
poslanci poverení obecným zastupiteľstvom v Petrovanoch.

Článok 25
Proti rozhodnutiu starostu obce vydaného v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením, sa môže prevádzkovateľ malého zdroja znečis?ovania odvola? najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom úrade Prešov prostredníctvom Obecného úradu v Petrovanoch.

Článok 26

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Petrovanoch dňa uznesením č. Na úradnej tabuli bolo vyvesené od do účinnosť nadobúda od

Ing. Ján Lenko.
starosta obce

PRÍLOHA č. 1

P o s t u p
pre stanovenie výšky poplatkov pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečis?ovania 

ovzdušia na území obce Petrovany.

Ak nie je možné urči? tepelný výkon zdroja, rozhodujúcim faktorom pre stanovenie výšky poplatku je spotrebované množstvo paliva v uplynulom roku.

Zohľadňujúce faktory pre stanovenie základnej výšky poplatkov za znečis?ovanie ovzdušia sú stanovené v článku 14 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Výška základného poplatku sa určuje podľa palivovej základne zdroja a jeho tepelného výkonu (viď. tab. 1). V prípade, 
že nie je známy tepelný výkon alebo ho nemožno urči?, o výške základného poplatku rozhoduje množstvo spotrebovaného paliva za hodnotený rok (viď. tab.2). Výšku poplatku za znečis?ovanie ovzdušia malými zdrojmi znečis?ovania - samostatnými skládkami palív, sypkých stavebných hmôt, odpadov a pod. ustanovuje tab. č. 3.

Stanovenie výšky poplatkov

tab. č.1.
Výška základných poplatkov podľa skutočne využívaného tepelného výkonu zdroja a druhu 
používaného paliva:

Druh používaného paliva hn. Uhlie č. uhlie mazu zemný plyn
hn. Prach  koks olej drevo
Tepelný výkon zdroja v MW

0,001-0,050  1.500,- Sk 1.000,- Sk  700,- Sk 200,- Sk
0,051-0,100 2.500,- Sk  1.500,- Sk 1.000,- Sk 400,- Sk
0,101-0,150  4.000,- Sk 3000,- Sk  1.500,- Sk 700,- Sk
0,151-0,200 6.000,- Sk  4.500,- Sk 2.500,- Sk 1.000,- Sk

tab.č.2.      
Výška poplatku podľa množstva spotrebovaného paliva za rok.
a/  tuhé palivo, okrem dreva

množstvo spotreb. paliva v t  výška základného poplatku
0-10   800,- Sk
11-20 1.000,- Sk
21-40 2.500,- Sk
41-60 5.000,- Sk
61 a viac 7.000,- Sk

 b/vkvapalné palivo

množstvo spotreb. paliva v t

výška základného poplatku

0-3 700,- Sk
4-6  1.000,- Sk
7-10  1.500,- Sk
11 a viac  2.500,- Sk

c/ plynné palivo, drevo

množstvo spotreb. paliva v m3  výška základného poplatku
0 – 10.000  200,- Sk
10.001 – 20.000   400,- Sk
20.001 – 30.000  700,- Sk
30.001 – 40.000    1.000,- Sk
40.001 a viac 1.250,- Sk

tab.č.3.

Výška základnéhopoplatku za skládky

Druh skládk. materiálu

Plocha skládky v m2 palivo   odpad staveb. materiál
0-100 1.000,- Sk 700,- Sk 300,- Sk
101-250 2.000,- Sk  1.500,- Sk 500,- Sk
251-500 4.000,- Sk 3.000,- Sk 1.000,- Sk
501 a viac 6.000,- Sk 4.500,- Sk 2.000,- Sk