Projekty z fondov EU

Úspešné projekty obce Petrovany financované zo štrukturálnych fondov EU 

 

     Obec Petrovany v spolupráci s Európskym sociálnym fondom (ESF) spustila dnešným dňom realizáciu projektu s názvom: Podpora integrácie sociálne znevýhodnených obyvateľov v obci. Realizácia projektu prebieha v období od 1. júla 2010 do 30. septembra 2011 v obci Petrovany (okres Prešov, Prešovský kraj). Obec sa zapojila do výzvy vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja, pod číslom OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04. Predložený projekt bol schválený a obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 159 766,89 Eur.

     V rámci projektu budú realizované aktivity na pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov obce Petrovany. Aktivity projektu majú za cieľ prostredníctvom vytvorenia pracovných miest zlepšiť postavenie sociálne znevýhodnených obyvateľov v obci, vytvorenie a udržanie pracovných návykov novoprijatých zamestnancov. V období  12 mesiacov budú realizované aktivity:  Výber vhodných uchádzačov, Realizácia projektu vytvorením pracovných pozícií a realizácia prác pre potreby  obce.

Výsledky projektu budú pri jeho ukončení merateľné počtom osôb zapojených do projektu. Priebežne po ukončení projektu budeme sledovať aj počet osôb z cieľovej skupiny, ktoré sa úspešne zaradili na trh práce.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

 

Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako koordinátor horizontálnej priority pre  marginalizované rómske komunity vydal 28.mája 2010 oznámenie o schválení žiadosti o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu s podmienkou a 4. júna záväzné stanovisko o schválení podpory LSPxP. Súčasťou Lokálnej stratégie sú nasledovné investičné aktivityRevitalizácie centrálnej zóny obce Petrovany (II.etapa), Rekonštrukcia komunitného centra v obci Petrovany, Rekonštrukcia základnej školy v obci Petrovany, Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Petrovany. Odhadovaná výška nákladov je 2 257 000,-€

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky rozhodnutím z 29.6.2010 schválilo žiadosť obce Petrovany o nenávratný finančný príspevok  na regeneráciu sídla – obce Petrovany , 2. etapa  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok číslo ROP-4.1a-2010/01 pre opatrenie 4.1 regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1 a – samostatne dopytovo orientované projekty vo výške 244704,92€, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených nákladov. Zvyšok dofinancuje obec z vlastných zdrojov. Investičná aktivita je súčasťou Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe žiadosti zo 14.júla 2009 schválilo obci Petrovany nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok číslo ROP-4.1a-2009/1 pre opatrenie 4.1 regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1 a – samostatne dopytovo orientované projekty vo výške 236 133,87, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených nákladov. Zvyšok dofinancuje obec z vlastných zdrojov. Celé znenie rozhodnutia Viac TU... 
 
Obec Petrovany - Dňa 31.5.2010 bolo na OcÚ doručené rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR pre projekt s názvom "Vodovod, kanalizácia a ČOV Petrovany" Viac TU....
 

Obec Petrovany v rámci výzvy pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok prijatej dňa 23.12.2009 pre opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované skupiny získala príspevok 159 766,89€, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených nákladov. Zvyšok dofinancuje obec z vlastných zdrojov. Celé znenie rozhodnutia Ministersva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viac TU...