Nízkouhlíková stratégia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniouwww.op-kzp.sk.

Názov projektu: Nízkouhlíková stratégia -obec Petrovany

Hlavný cieľ projektu: Vypracovaním a prijatím Nízkouhlíkovejstratégie vytvoriť rámec pre boj proti klimatickým zmenám na území obce Petrovany.

Predmetom projektu je vypracovanie strategického dokumentu, ktorý posúdi stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové opatrenia najmä na redukciu CO2, energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

Začiatok realizácie projektu:03/2019

Celkové náklady:16 943,38Eur

Ukončenie realizácie projektu:08/2020